1. Jsme místem pro kolektivní promýšlení alternativní, ekologičtější budoucnosti a podoby či fungování kulturních institucí, jež v ní mohou vznikat. Soustředíme se na tvorbu takového programu, který vstupuje do kolektivního politického procesu a novými a kreativními způsoby artikuluje formy žití v antropocénu. 
  2. Hledáme cesty, jak posílit tlak na zodpovědné osoby na městské, státní či nadnárodní úrovni, s požadavkem politiky zodpovědné ke klimatické krizi, zohledňující její dopady a předcházející dalšímu zhoršování ekologické situace. Takové politické kroky musí být sociálně citlivé a nesmí ohrožovat zranitelné skupiny obyvatel.
  3. Fungujeme udržitelně: zvažujeme počet a typ akcí, dáváme přednost kvalitě před kvantitou, vzájemným vztahům nad výkonem, péči a spolupráci před soutěží.
  4. Vytváříme v institucích inkluzivní prostředí – uvažujeme nad tím, kdo se našeho programu může nebo nemůže účastnit. Budujeme koalice, ale respektujeme vzájemné rozdíly.
  5. Podporujeme kulturu sdílení mezi jednotlivci a kolektivy napříč kulturními institucemi (sdílením zahraničních hostů mezi institucemi, sdílení materiálu a techniky, apod.).
  6. Prověřujeme zdroje financí soukromých donorů a posuzujme je z hlediska ekologické zátěže vytvářené jejich činností.    
  7. Podporujeme kompletní přechod na bezuhelnou energetiku do roku 2030. Zamýšlíme se nad emisemi způsobenými naším programem a provozem a monitorujeme stopu vzniklou v souvislosti s naší institucí. Leteckou dopravu používáme pouze v nejnutnějších případech (do 800 km jen výjimečně) a v co největší míře využíváme vlaková spojení nebo možnosti virtuální komunikace.
  8. Uzavíráme smlouvy s poskytovateli zelené energie, jsme šetrní, recyklujeme a sdílíme materiál využívaný v rámci našeho programu, stejně jako transportní služby. Dáváme přednost ekologickým technologiím a produktům, upřednostňujeme vegetariánské (případně veganské) pohoštění s minimem obalů a z lokálních zdrojů apod.
  9. Informujeme o těchto krocích své návštěvníky a hledáme cesty, jak zprostředkovávat informace o ekologické krizi a klimatické změně. Navazujeme cíleně mezioborové vztahy (s aktivisty, vědci, politiky).